Chuyên mục: Support SWCSupport SWC | Quên mã PIN chuyển tiền
Support SWC | Quên mã PIN chuyển tiền

Gửi tới : support@skyway.capitalTiêu đề : Hủy mã PIN chuyển tiềnNội dung:-Tôi bị quên mã PIN chuyển tiền, hãy giúp tôi huy mã PIN đi để tôi đặt lại chúng - Gmail :Thank


Support SWC | Xác minh sai họ tên SkyWay
Support SWC | Xác minh sai họ tên SkyWay

Gửi tới : support@skyway.capitalTiêu đề : Xác minh tên bị saiNội dung:- Gmail : ( điền gmail bị sai tên)- Tên xác minh của tôi đã bị khi khi xác minh , hãy giúp


Support SWC | Thay đổi Gmail SkyWay
Support SWC | Thay đổi Gmail SkyWay

Gửi tới : support@skyway.capitalTiêu đề mail: Vui lòng thay đổi emailTôi cần đổi địa chỉ gmail để sử dựng văn phòng cá nhân, hãy thay đổi đúng lại cho tôi.Gmail của tôi bị sai : Gmail


Support SWC | Mất mã OTP 6 số 2AF
Support SWC | Mất mã OTP 6 số 2AF

Gửi tới : support@skyway.capitalTiêu đề : Change Two-factor authentication Nội dung: Xin vui lòng hãy hủy bỏ mã 2FA giúp tôi. Tôi bị quên mã 2FA. Tôi sẽ cài lại chúngTất cả có 7 kết quả.