Hợp đồng khoản vay yêu cầu chuyển đổi cổ phần Unitsky

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 09:16
tai xuang 1

YÊU CẦU 14 tháng 5 năm 2021.
Tôi, Nguyen Hữu Sơn , 12208**** , 219 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam, theo quy định tại đoạn 3.5 của Hợp đồng đầu tư lập ngày 14/5/2021 và Thỏa thuận trao quyền đòi cổ phần (quyền chọn mua), ngày 14 tháng 5 năm 2021, được ký kết giữa tôi (“Nhà đầu tư»), Global Transport Investments Inc. (“Công ty”) được đại diện bởi SWI Inc. («Аgent»), và SWI Inc. (“Người bảo lãnh”), bởi điều này Yêu cầu thực hiện quyền của tôi để nhận cổ phần loại “A” của Euroasian Rail Skyway Systems Holding III («Cổ phần có bảo đảm») cho quyền sở hữu, có nghĩa là hoàn toàn có quyền hợp pháp và có lợi đối với Cổ phần có bảo đảm, không có tất cả các Mã hóa, cùng với tất cả các quyền, liên quan Cổ phiếu đảm bảo, bao gồm quyền nhận toàn bộ cổ tức, các khoản thanh toán hoặc phân phối vốn đã công bố, phải trả cho Nhà đầu tư kể từ ngày chuyển giao quyền sở hữu Cổ phiếu đảm bảo cho tôi.

Yêu cầu này được tôi gửi cho Người bảo lãnh thông qua một dịch vụ điện tử đặc biệt trong tài khoản cá nhân được bảo đảm của Nhà đầu tư trên Trang web https://skyway.capital
Đại diện và thay mặt cho Chủ đầu tư Tên: Evgenii Kudriashov
Văn phòng: Luật sư

 

Contact Me on Zalo
0365 086 547