Unitsky Group phát hành cổ phần ra công chúng bao nhiêu?

Ngày đăng: 08-09-2021 01:06:23

Vào tháng 12 năm 2018, một đơn vị cấu trúc mới đã xuất hiện trong nhóm công ty Unitsky - ERSS III đang nắm giữ (Euroasian Rail Unitsky Systems Holding III Limited).

 

Vì sự xuất hiện của nó đã đặt ra rất nhiều câu hỏi trong cộng đồng nhà đầu tư, nên dịch vụ thông tin Unitsky đã quyết định đưa ra những câu trả lời ngắn gọn cho những câu hỏi liên quan nhất trong số đó:

- lý do tạo ra đợt nắm giữ mới là do khối lượng cổ phần đầu tư được phân bổ trước đó được chuyển sang nắm giữ ERSS và ERSS II từ công ty GTI (Global Transport Investment) đã cạn kiệt - lên đến 49% số cổ phần đã được bán .

- ban đầu, cổ phần ERSS và ERSS II nhận được tổng cộng 133 622 477 666 cổ phần đặc quyền loại B (60 130 114 950 và 73 492 362 716 cổ phần, tương ứng là 15% và 18,33% tổng vốn được phép của Unitsky nhóm công ty dựa trên ước tính quốc tế là $ 400,867,433,000).

Giá trị sở hữu trí tuệ gồm 400.867.433.000 cổ phần , trong đó : Tập đoàn Unitsky Group đăng kí 3 quỹ ERSSH , ERSSH II và ERSSH III trên BVI .

  • Quỹ ERSS I : Được phân bổ 15% cổ p = 60 130 114 950 ( cổ phần ) từ đó 50 % được phép phát hành ra các nhà đầu tư ( khoảng gần 30 tỷ )                                                     
  • Quỹ ERSS II : Được phân bổ 18,33% cp = 73 492 362 716 ( cổ phần ) từ đó 50 % được phép phát hành ra các nhà đầu tư ( khoảng gần 37 tỷ ) .
  • Quỹ ERSS III : Được phân bổ 36,67% = 146,985,725,432 ( cổ phần ) từ đó cũng 50 % được phép phát hành ra các nhà đầu tư ( khoảng gần 73.5 tỷ ) .

- đến lượt mình, tổng số cổ phần nắm giữ ERSS và ERSS II đã bán khoảng 67 tỷ cổ phần, vì 51% cổ phần trong mỗi đơn vị nắm giữ được dành để giữ cổ phần chi phối trong công ty mẹ của Tập đoàn.

- Theo đó, 146,985,725,432 cổ phần đầu tư đã được chuyển nhượng cho ERSS III mới nắm giữ, trong đó khoảng 73,5 tỷ (49%) sẽ được bán.

- một lý do bổ sung cho sự ra đời của ERSS III - cần có đủ số lượng cổ phần đầu tư tự do để đảm bảo khả năng tham gia tài trợ cho các dự án của các nhà đầu tư chiến lược. Cổ phần cho loại nhà đầu tư này có thể được bán với giá vượt quá mức chiết khấu của giai đoạn phát triển hiện tại.;

- Căn cứ trên, việc giao 146,985,725,432 tỷ cổ phần đầu tư cho ERSS III nắm giữ không thể được hiểu là “pha loãng”, vì tổng số cổ phần đầu tư dự kiến ​​thực hiện cho nhà đầu tư không thay đổi.

Ngoài ra, phần lợi nhuận có thể có của Nhóm Công ty dành cho việc trả cổ tức cho các nhà đầu tư có thể vượt quá số tiền tối thiểu được quy định trong Biên bản ghi nhớ đầu tư (20%). Do đó, sự gia tăng số lượng nhà đầu tư không ảnh hưởng đến số tiền thanh toán tiềm năng. - khi tạo ra hệ thống tiến hành đầu tư Unitsky, người thụ hưởng dự kiến ​​thực hiện ở giai đoạn đầu tư của dự án không quá 49% tổng số cổ phần đầu tư để bảo toàn cổ phần chi phối ở giai đoạn tạo và xác nhận công nghệ . Như vậy, nếu tính đến việc tạo ra ERSS III mới nắm giữ, tổng số cổ phần đầu tư đã bán sẽ là khoảng 140,5 tỷ cổ phần  (chiếm 35% tổng số cổ phần).

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan